نکات مهم زراعی پنبه:

 

نکات مهم زراعی پنبه:

یک تن پنبه دانه درحدود 350 کیلوگرم پوست،335 کیلوگرم کنجاله ودر حدود 135 کیلوگرم روغن تولید میکند
.پنبه را در اکثر نقاط باید پشته ای کشت نمود،در حالی که در بعضی نقاط کشور کشت کرتی ان معمول است.پنبه خاکهای عمیق رسوبی و حاصلخیز را دوست دارد.

مراحل تهیه زمین شامل
شخم عمیق در پاییز(شخم سطحی عمود بر شخم پاییزه در بهار در صورت لزوم )،دیسک،پنجه
یا دندانه،تسطیح کن،کود و بذر پاشی وتهیه پشته در بهار.

کشت کپه ای و کشت ردیفی نیزاز انواع کشت های پنبه است.زیادی کودهای ازته
موجب به تعویق انداختن رسیدن و سبب کوچک ماندن غوزه می گردد.بذر مورد لزوم برای
کشت را باید بطرز خاصی برداشت نمود تا از صدمه در امان باشد و ضمنا"از چین
های اخر فصل پاییز نباشد.میزان بذر مورد احتیاج در هر هکتار بسته به نوع کشت از 15 تا 80 کیلوگرم وبیشتر تفاوت می نماید.پنبه های با تار وکرک را وش و پنبه های فاقد تار را محلوج می نامن برای برداشت پنبه با ماشین باید ابتدا شاخ و برگ پنبه با مواد شیمیا یی مختلف از بوته جدا نمایند. نکات مهم به نژادی پنبه: پنبه دارای 30 گونه دیپلو ئید و40 گونه تترا پلوئید است. در دنیا چهار گونه از جنس پنبه کشت وکار می شود،این گونه ها هر با سئوم،هیر سوتوم آربورئوم و بار باردنس می باشد. ارقام پنبه در ایران شامل کوکر ،کوکرهندردویلت،اکالا،ساحل،دلتا پاین15 ،آریا ورامین و غیره است. گرده افشانی غیر مستقیم در پنبه خیلی زیاد بوده و تا 50درصد می رسد.عملکرد محصول پنبه که به تعداد غوزه در بوته،کیفیت تاریا
الیاف پنبه  که به طول، استحکام و ظرافت تار پنبه،مقاومت به افات وبیما ریها،زودرسی،امکانات برداشت با وسیله مکانیکی وغیره از هدفهای به نژادیدر پنبه است. سطح کشت و تولید پنبه در ایران و جهان: پنبه یکی از محصولات راهبردی(استراتژ یک)وصنعتی در دنیا می باشد که به دلیل نیاز و شرایط اقلیمی خاص (نور و حرارت ویژه)در80 کشور قابلیت کشت دارد اما در 50 کشور جهان،کشت ان مورد توجه میباشد.کشورهای
امریکا،چین،هندوستان،پاکستان،ازبکستان مهمترین تولید کنندگان پنبه می باشند.سطح کشت
پنبه در جهان بالغ بر 32 میلیون هکتار ومیزان تولی ان حدود 21 میلیون تن پنبه محلوج می باشد. ایران دارای 214 هزار هکتار سطح زیر کشت و با مجموع 139900تن پنبه محلوج در سال زراعی81-80 بوده است.میانگین ده ساله(1380-1371 )،233 هزارهکتار ومیزان تولید پنبه محلوج142 هزار تن بوده است.

تاریخچه:

پنبه مهمترین گیاه لیفی است.این گیاه از زمانهای دوردر نقاطمختلف دنیا که شرایط برای رشد و نمو آن مناسب بوده کشت می شده،در کتب گیاه شناسی و کشاورزی به کشت این گیاه در هندوستان
اشاره شده و گزارش گردیده که حدود 1500 سال قبل از میلاد در این کشورگیاهی کشت می
شده.که محصول آن مانند پشم سفید و کیفیت آن به مراتب بهتر از پشم گوسفند بوده است.

 اهمیت اقتصادی
پنبه:

پنبه به علت آن که در دنیای امروز موارد مصرف  گوناگون دارد،از نظر اقتصادی و وتجارتی دارای
اهمیت فوق العاده ایست.

هرگاه در کاشت و عملیات داشت و برداشت این گیاه دقت کافی مبذول شود محصول قابل توجهی تولید خواهد نمود و چون مردم جهان به ان احتیاج مبرم دارند و به عنوان لباس، مبلمان و غیره از ان استفاده می کنند به ان طلای سفید هم می گویند. الیاف پنبه به عنوان محصول اصلی ودرجه اول ودانه پنبه به عنوان محصول فرعی درجه دوم،نقش مهمی در صنعت وتجارت دارند.در ایران الیاف پنبه از نظر صادرات در درجه دوم و بعد از نفت قرار دارد.

مشخصات گیاه شناسی:

پنبه گیاهی است گلدار(دو لپه) از تیره مالواسه    Malvaceae زیر طایفه              Hibiscaeواز جنس . Gossypium

پنبه دارای یک ریشه اصلی است که در شرایط مختلف محیط،عمق نفوذ و طول آن در خاک متفاوت می باشد. طول ریشه در انواع مختلف و شرایط متفاوت جوی معمولا" بین 40 تا60 سانتیمتر و گاهی اوقات20 /1 وتا حداکثر 3 متر می رسد. ساقه اصلی در امتداد ریشه اصلی قرار دارد.در بیشتر انواع فقط یک ساقه اصلی وجود داشته ودر اطراف ساقه اصلی تعدادی شاخه فرعی به وجود می آید .رنگ ساقه قهوهای مایل به زرد است که هر چه سن نبات زیادتر شود رنگ ساقه سبز مایل به قرمز شده و چوب ساقه محکم تر و قویتر می شود .طول ساقه در انواع مختلف و شرایط محیط کشت متفاوت است و بین 60 تا 130 سانتیمتر تغییر می نماید.برگ های پنبه از روی شاخه ها بطور منظم ظاهر شده ودر روی هرشاخه معمولا"تعداد 8 برگ که بطور متناوب قرار گرفته اند وجود دارد و توسط دمبرگی به شاخه متصل شده اند .رنگ برگ در اکثر نژادهای پنبه سبز ودر بعضی دیگر سبزمایل به قرمز می باشد.

میوه پنبه که به قوزه یا کپسول پنبه معروف می باشد ،در حقیقت تخمدان گیاه است که پس از تلقیح به سرعت رشد کرده و بزرگ میشود .در داخل میوه یا قوزه پنبه،الیاف ودانه های پنبه وجود دارندکه دانه ها اصطلاحا"تخم پنبه نا میده می شوند.

اکولوژی پنبه:

برای تولید محصولی که از کمیت و کیفیت مناسبی برخورداروارزش تجارتی بالائی داشته باشد ،لازم است پنبه را در مناطق گرم کشت نمود،به خصوصزمانی که محصول آن می رسد. بطور کلی برای تولید پنبه ای که ارزش تجارتی ان بالا ومقدار محصول ان نیز قابل توجه باشد ،باید در مناطق کاشت نسبت به عوامل زیر توجه کامل مبذول گردد. سرما و یخبندان:یکی ا ز عوامل مهم باز دارنده و توقف رشد و نمو پنبه،سرما ویخبندان که در است که در طول دوره رشد نباید به هیچوجه گیاه درمعرض انها قرار گیرد،زیرا پنبه به علت حساسیت شدیدی که در برابر این دو عامل  دارد،نه تنها محصول کافی تولید نمی کند ،بلکه الیاف آن نیز کیفیت خوبی نخواهند
داشت.

درجه حرارت در تابستان نباید کمتر از 20 تا22 (بطور متوسط25)درجه باشد.حدود 4 تا5 ماه از دوره رشد،این گیاه به حرارت 25 درجه نیاز دارد.

خاک های مناسب برای کاشت پنبه:

برای آن که بتوان حداکثر بهره را از زراعت پنبه به دست آوردباید به وضع زمین از نظر فیزیکی و شیمیایی کاملا" توجه داشته واین نبات را درحا صلخیزترین زمین کشت کرد.خاک باید دارای عمق کافی تا 20 سانتیمتر بوده،تحت الارض آن سفت و غیر قابل نفوذ نباشد،زیرا این گیاه با دارا بودن ریشه عمیق،در زمینی که دارای عمق کافی و قابل نفوذ باشد،بهتر رشد می نماید. این نبات در زمین هایی که دارای PH بین 5 /5تا8 به خوبی رشد می کند ولی بهترین PH  برای این گیاه بین2/5 تا 7 است.بهترین خاک برای پنبه خاک های لیمونی شنی ولیمونی رسی است.

تناوب:

پنبه یک نبات وجینی است و در طول زندگی آن باید با علف های هرز موجود در زمین دقیقا" مبارزه شود واز این لحاظ بهتر است پنبه را در اولتناوب قرار داد.پنبه چون دارای ریشه عمیق می باشد،بنابراین مواد غذائی را بیشتر ازعمق خاک زراعتی جذب نموده و قسمتی از موادی که برای تقویت زمین به خاک اضافه می شود در سطح خاک باقی می ماند .بدین لحاظ بعد از پنبه،نباتی را بایستی کشت کرد که بتواند مواد غذائی سطح الارض را جذب نماید،بنابراین بهتر است نسبت به کشت گندم و یا جو اقدام شود .

در مورد کشت گندم پائیزه بعد از پنبه به درجه حرارت و شروع سرمای منطقه باید دقت نمود.در صورتی که منطقه سردسیر باشد ،چون بعد از برداشت پنبه ممکنست به علت شروع سرمای پائیزه کشت گندم و یا جو پائیزه امکان پذیر نباشد،در این صورت می توان نسبت به کشت گندم بهاره اقدام نمود. در بعضی از مناطق گرگان پنبه را در تناوب با برنج همراه کرده و تناوب پنج ساله زیر را اجرا می نمایند.

سال اول=برنج

سال دوم=برنج

سال سوم=برنج

سال چهارم=پنبه

سال پنجم=آیش

آماده کردن بذر جهت کاشت:

سطح دانه بیشتر واریته های پنبه پوشیده از کرک های ریز یا لینتر می باشد و در صورتیکه با همان وضع کاشته شوند،مشکلات زیادی بوجود می آید،بدین جهت قبل از کاشت باید لینت های موجود در سطح دانه ها را از بین برد .به این عمل ،کرک زدائی یا لینترگیری ویا دلینته کردن می گویند

روشهای مختلف لینتر گیری:

خیساندن بذر

استفاده از ماسه

روش مکانیکی

روش شیمیائی

  آماده کردن زمین
جهت کاشت:

مسئله زمان شخم یکی از عوامل مهم در کاشت پنبه می باشد وبستگی کامل به نوع زراعت قبل،شرایط جوی،درصد رطوبت و شرایط فیزیکی خاک دارد .درشرایط اقلیمی معتدل،شخم پائیزه برای پنبه بهترین نتیجه را خواهد داد ،زیرا کلوخهائی که به وسیله شخم بوجود می آیند در اثر باران و یخبندان زمستان خرد می
شوند و زمان کافی هم برای پوسیدن وتبدیل به مواد ارگانیکی وجود دارد. همچنین اجرای شخم در پائیز موجب از بین رفتن حشرات ولارو آنها خواهد شد ولی اگر در فصل پائیز به علت وجود رطوبت زیاد خاک ،انجام شخم امکان پذیر نباشد ناچارا" بایستی دراواخر زمستان ویا اوایل بهار زمین را شخم زد. در مناطق گرم و خشک برای جلوگیری از تبخیر رطوبت  و فرسایش خاک بهتر است زمین را مدت کوتاهی قبل
از کاشت شخم زد.

مواد غذائی مورد نیاز پنبه:

مقدار مصرف مواد مختلف بستگی به نوع خاک،مقدار مواد موجود در خاک،تناوب،واریته وشرایط جوی دارد.پنبه در دوره زندگی مانند تمام گیاهان زراعتی به عناصر سه گانه ازت ،فسفر،پتاس نیاز دارد،هم چنین وجود عناصری مانند گوگرد ،مس،آهک،روی وسایرمواد مورد نیاز در خاک به تولید محصول خوب کمک نموده وکمبود هر یک از آنها اختلالی در گیاه بوجود می آورد.

زمان کاشت پنبه:

اولین زمان کاشت پنبه در بهار ودر مناطق مختلف وقتی است که معدل درجه حرارت بین13 تا15 درجه سانتیگراد باشد،زیرا در این زمان خاک نیز دارای درجه حرارت کافی برای رویش بذر می باشد وپس از آنکه جوانه از خاک خارج شد ،چون درجه حرارت محیط مساعد است،سرما و یخبندان مانع رشد آن نخواهد شد. زمان کاشت پنبه در هر ناحیه علاوه بر شرایط جوی به جنس خاک نیز بستگی دارد .معمولا" زمینهای سبک وشنی را باید زودتر از زمینهای رسی و مرطوب کشت کرد ودر مناطق سردسیر کشت پنبهبایستی در اواسط بهار انجام شود تا سرمای بهاره مانع رشد محصول نگردد.  

/ 0 نظر / 229 بازدید