پرورش طیور

 مرحله brooding در پرورش طیور به دوره ای اتلاق می شود که با جوجه ریزی آغاز و تا
14 روزگی ادامه می یابد. این دوره یکی از مهمترین زمانها درطول دوران زندگی جوجه
هاست. زنده ماندن پرنده هایی که تازه از تخم خارج شده اند به مقدار زیادی به
چگونگی و سرعت انتقال آنها از هچر به محیط فارم وابسته است. در هیچ برهه زمانی
دیگر، عملکرد یک مدیر فارم، اهمیت و حساسیت این دوره 14 روزه را ندارد. بروز هر
گونه اشتباهی در این دوره بحرانی،‌میتواند خسارات جبران ناپذیری برعملکرد کلی گله
در طول دوره پرورش و تولید وارد نماید.

درک صحیح از تغییرات فیزیولوژیکی که
در مدت دو هفته اول زندگی در پرنده ها رخ می دهد، اهمیت این مرحله از دوره رشد
آنها را مشخص تر می‌نماید. این تغییرات شامل تکامل سیستمهای زیر می باشد.

سیستم ایمنی

 • ایمنی
  غیرفعال، در نتیجه انتقال آنتی بادی های مادری از طریق جذب کیسه زرده در جوجه های
  جوان در حال شکل گیری است(حدوداَ 3 – 2 هفته).
 • ایمنی فعال
  نیز زمانیکه جوجه داخل تخم است و با واکسیناسیون های روز اول، واکسیناسیون ها در
  فارم و همچنین قرار گرفتن جوجه در معرض عوامل بیماری زای محیط پرورش، شکل گرفته و
  کامل می شود.

سیستم گوارش

 • رشد سریع
  اندامهای داخلی که در هضم و جذب نقش دارند؛ از قبیل(کبد، ‌روده ها،‌ لوزالمعده،
  طحال و بورس)
 • ضریب تبدیل
  غذایی(نسبت دان خورده شده به گوشت تولید شده)و میزان رشد، در این دو هفته در بهترین
  وضعیت ممکن هستند.

سیستم اسکلتی

 • رشد سریع و
  ضخیم شدن استخوانهای طویل که برای قدرت گرفتن پاها و متابولیزم مواد معدنی که
  بعدها صورت میگیرد، لازم است.

قابلیت تنظیم حرارت بدن

 • جوجه ها تا
  5 روزگی قادر به تنظیم دمای بدن خود نبوده و این قابلیت در جوجه ها تا سن دو هفتگی
  کامل نمی شود. بنابراین زنده ماندن جوجه ها در این دو هفته مستلزم دقت پرورش دهنده
  درایجاد شرایط دمایی مناسب در سالن پرورش می باشد.

رشد و تکامل پرها

عدم پرورش صحیح در دو هفته اول می
تواند منجر به زنده مانی ضعیف، عدم یکنواختی گله و عمکرد کلی ضعیف درجوجه های
گوشتی و همچنین  پولتها و مرغهای مادر در
دوره تولید و در نهایت افزایش هزینه تولید به ازای هر جوجه گردد. وزنگیری مناسب در
سن 7 روزگی، معیار خوبی برای سنجش صحت عملکرد مدیریتی در این دوره بحرانی می باشد.
از این وزن می توان به عنوان معیاری برای تمایز گله های با مدیریت صحیح از گله های
با مدیریت ضعیف استفاده کرد. وزن هدف در 7 روزگی حدوداَ 4 برابر وزن جوجه در یکروزگی
می باشد. چنانچه جوجه در 7 روزگی به این وزن نرسد، لازم است که بر شیوه مدیریتی خود
در طی این دوره 7 روزه تجدید نظر نمایید.

تأثیر استرسهای اولیه، زودتر از 14
روزگی در جوجه ها ظاهر نمی شود و می تواند تا حد زیادی بر عملکرد گله در دوره
تولید اثر منفی بگذارد. علت اصلی عدم وزنگیری صحیح، مصرف ناکافی دان می باشد. لازم
است دانی که در هفته اول در اختیار طیور قرار می گیرد با کیفیت بالا و اندازه
مناسب (کوچک)باشد تا به میزان کافی توسط جوجه ها مصرف شود. مقادیر ناکافی دان و/یا
فضای ناکافی دانخوری بر میزان مصرف دان، وزنگیری و یکنواختی گله اثر منفی خواهد
داشت. مطالعات نشان داده که(دسترسی هر چه سریعتر به دان)بروزن جوجه ها در4هفتگی،‌
یکنواختی و در نهایت تولید گله موثر میباشد.

6 اصل که لازم است در 14 روز اولیه
پرورش جوجه ها به منظور بهبود عملکرد و کاهش هزینه ها رعایت شود عبارتند از :

 • آماده سازی
  های قبل از جوجه ریزی
 • مدیریت دان
 • مدیریت نور
 • مدیریت آب
 • مدیریت دما
 • کیفیت هوای
  سالن و تهویه مناسب

آماده سازی سالن قبل از جوجه ریزی

مدیریت صحیح سالن قبل از ورود جوجه
ها، از نکات کلیدی در یک برنامه پرورشی موفق می باشد. تجهیزات لازم برای سالن
پرورش بایستی تمیز، عاری از میکروبهای بیماریزا و از نظر بیوسکوریتی، ایمن باشد.
جزئیات چگونگی تمیز کردن و ضد عفونی سالن در کتابچه مدیریت مرغ مادر به تفصیل آمده
است. اصول بیوسکوریتی بایستی در تمام طول سال حتی در زمانیکه جوجه ای در سالن
نیست(‌فاصله بین دو جوجه ریزی)‌،‌ به طور کامل رعایت شود. تمام کف سالن بایستی با بستری
با کیفیت، و قطرcm10 – 5/7 به منظور جلوگیری از اتلاف گرما،
پوشانده شود. بستر بایستی تا حد ممکن در تمام طول سالن به طور یکنواخت پراکنده شود
تا دمای کف در همه جا یکسان باشد؛ ‌چراکه دمای غیریکنواخت کف سالن باعث می شود که
جوجه ها دور هم و یا زیر تجهیزات سالن جمع شوند. از طرف دیگر، عدم یکنواختی بستر
منجر به ایجاد اختلال در تحرک جوجه ها و نیز محدود شدن دسترسی آنها به خطوط آبخوری
و دانخوری در جاهایی که ضخامت بستر کمتر است، میگردد.

قبل از جوجه ریزی خطوط آبخوری
بایستی به طور کامل تمیز، ضد عفونی و باآب با فشار بالا شستشو شود. در هر دوره
جوجه ریزی  فشار آب در خطوط آبخوری باید
دوباره تنظیم شده و برای مصرف جوجه های جوان مناسب گردد.

به منظور تصمیم گیری در رابطه با
حجم جوجه ریزی،  لازم است که شرایط آب
وهوایی و محیطی و نوع تجهیزات به کار رفته در سالن را مد نظر داشت. برای خروسها
بایستی فضای بیشتری در نظر گرفت تا از رسیدن آنها به وزن هدف اطمینان حاصل نمود.

بهترین زمان برای رساندن دمای سالن
به دمایی که پرنده در آن احساس راحتی می کند، قبل از جوجه ریزی است؛ دمایی در حد
دمای لبه مادر مصنوعی تا لازم نباشد جوجه ها از بین دان، آب یا گرما مجبور به
انتخاب باشند، چگونگی نصب تجهیزات سالن نیز در رسیدن به این منظور تأثیر بسزایی
دارد.

فضای مورد نیازبرای پرورش
  جداگانه مرغ و خروس درمراحل اولیه رشد(4
–0 هفتگی)

 

مرغ

خروس

کف

بستر (پرنده/مترمربع)

8/10

8/10

دانخوری

زنجیری (سانتی متر/پرنده)

5

5/7

بشقابی (‌پرنده/بشقاب)

20

20

لوله ای (پرنده/لوله)

30–20

30–20

آبخوری

تراف (سانتی متر/پرنده)

5/1

5/1

نیپل (پرنده/نیپل)

12-10

10

زنگوله ای (پرنده/زنگوله)

100–80

80

 

مدیریریت دان

به منظور دستیابی به بهترین عملکرد
همواره توصیه می شود که در زمان جوجه ریزی از دانخوریهای کمکی نیز استفاده کنید که
بایستی به تعداد 1 عدد به ازای هر 100 جوجه در بین دانخوری ها و آبخوریهای اصلی و
با حفظ فاصله مناسب از مادر مصنوعی تعبیه شوند. این دانخوریها باید تا رسیدن جوجه
ها به سن 10–7
روزگی در سالن باقی بمانند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هیچگاه دانخوری ها و آبخوریهای کمکی
را زیر مادر مصنوعی قرار ندهید چون گرمای زیاد ممکن است جوجه ها را از رفتن به سمت
دان و آب باز دارد. دقت کنید که دانخوریهای کمکی هیچگاه کاملاً خالی از دان نباشند
و همچنین دان داخل آنها همیشه تازه بوده و حالت خمیری و مانده پیدا نکند.

اضافه کردن مقادیر کم دان به دانخوریهادر
دفعات متعدد در طول روز در مقایسه با اینکه آنهارا به دفعات کمتر ولی با مقادیر
بسیار زیاد دان پر نمایید، تحریک بهتری بر مصرف بیشتر دان توسط جوجه ها خواهد داشت.
بعد از گذشت 3–2 روز از جوجه ریزی،‌ دانخوریهای اضافی را می بایست به
تدریج به سیستم دانخوری اتوماتیک سالن نزدیک نمود تا بعداز 7روزگی، در یک دوره
زمانی سه روزه، این دانخوریهای اضافی رااز سالن خارج نمایید. به تجربه ثابت شده که
راه رفتن آرام در بین جوجه ها برای تشویق آنها به مصرف دان و آب، 3–2 بار در
روز، تا چند روز پس از جوجه ریزی، نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت. معمولأ گله هایی
که جوجه های آن دسترسی مناسبی به آب و دان ندارند، تلفات اولیه بیشتری خواهند
داشت.

چینه دان جوجه ها راروز بعداز جوجه ریزی
بررسی کنید(Chick check)تااطمینان حاصل
کنید که دان و آب کافی دریافت کرده اند. در این زمان، ‌چینه دان حداقل 95 درصد
جوجه ها بایستی در ملامسه نرم و قابل انعطاف باشد. چینه دان سفت نشاندهنده این
واقعیت است که آب کافی در اختیار جوجه ها قرار نگرفته است و بنابر این لازم است که
به سرعت میزان دسترسی پرنده ها به آب در سالن بررسی گردد. در صورتیکه چینه دان
متورم و متسع ولی شل باشد نشان دهنده این مسئله است که پرنده ها به اندازه کافی
دان دریافت نکرده اند و در این شرایط لازم است که هرچه سریعتر وضعیت در دسترس بودن
دان را در سالنتان ارزیابی نمایید.

در طی این دوره،‌ دان آغازین را به
یکی از دو صورت آردی یا ذرات ریز در اختیار جوجه ها قرار می دهند. در مزارع پرورش
مرغ مادر گوشتی جوجه مرغها و جوجه خروسها، حداقل تا پایان هفته اول باید دان را به
صورت نامحدود دریافت کنند. از یک هفتگی به بعد باید میزان دانی که در اختیار طیور
قرار می دهید،‌ محاسبه شده باشد تا جوجه هادر 4هفتگی، ‌از وزن هدف سنگین تر نشوند.

بدست آوردن یک جثه یکنواخت و
وزنگیری مناسب در 4هفتگی در سطح گله اصلی ترین معیاری است که نشان می دهد گله شما در
14 روز اول زندگی،‌ به درستی پرورش داده شده است. لازم است که جوجه  خروسها،‌ تا انتهای هفته چهارم،‌ به استاندارد
وزن هفتگی برسند. چنانچه خروسها به وزن استاندارد 28روزگی نرسیده باشند،‌ دوره
تغذیه نامحدود(آزاد)طولانی تری توصیه می شود. پرورش جداگانه مرغ و خروس حداقل تا
6هفتگی الزامی است، گرچه برای کسب بهترین نتایج،‌ در تمام طول دوره پرورش بهتر است
که مرغها رااز خروسها جدا نگهداشت(تا 147–140 روزگی).

همواره لازم است که دان کافی، با
توجه به سن گله، در اختیار جوجه ها قرار بگیرد. در شرایط ایده آل برای هر مرغ 5/11
و برای هر خروس 15 سانتیمتر فضای دانخوری ‌از 4 هفتگی تازمان انتقال از سالن پرورش
به سالن تولید(21-8 هفتگی)لازم است.

زمان دادن دان بایستی، در یک زمان
ثابت از روز و به طور یکنواخت در اختیار تمام پرنده ها قرار گیرد بدین منظور سرعت
حرکت زنجیره دانخوری باید به حدی باشد که دان در کمتر از 3 دقیقه در کل سالن توزیع
شود. زمان فعالیت دانخوری را طوری تنظیم کنید که دان را به تمام سالن و تا دورترین
نقطه ممکن برساند تا بیشترین فضای دانخوری برای جوجه ها فراهم گردد. ترافها یا
بشقابهای دانخوری بایستی تا 14روزگی،‌ روی کف بستر قرار گیرند، تا همه جوجه ها به
راحتی به دان دسترسی داشته و لازم نباشد برای خوردن دان از دانخوری بالا بروند. از
14روزگی به بعد همگام با رشد جوجه ها، دانخوریها را به تدریج بالا ببرید. بطوریکه
همواره لبه تراف دانخوری هم سطح با پشت پرنده باشد. افزایش دان به صورت هفتگی
بایستی با توجه به وزن هدف انجام پذیرد.

مدیریت نور

تا 72–48 ساعت پس
از جوجه ریزی، لازم است که نوردهی مداوم در سالن برقرار باشد. به منظور دستیابی
سریعتر و راحت تر جوجه ها به دان و آب،‌ بهتر است
تا 7روزگی شدت نور را در حد 60–20 لوکس (6–2 فوت
کندل)حفظ نمایید. اکیداً توصیه میشود تمامی سالنهای پرورشی که از قوانین خاموشی
پیروی میکنند، کاملاً ضد نور باشند.

برنامه نوری ( 40 هفتگی )

سن(روز)

ساعت روشنایی

شدت نور

فوت کندل

لوکس

3–0

23

6-2

60–20

7-4

16

2

20

14-8

12

1

10

28–14

8

5/0

5

خروسها را می توان در 2814 روزگی، در 12 ساعت
روشنایی نگه داشت تامطمئن شوید که در 4هفتگی به وزن ایده آل و استاندارد برسند.

 

مدیریت آب

به منظور مصرف دان کافی و رشد مناسب
گله، فراهم آوری شرایط برای دسترسی آسان به آب سالم و تمیز ضروری می باشد. نصب
آبخوریهای کمکی در زمان جوجه ریزی اکیداً توصیه میشود و بایستی به ازای هر 100
جوجه از یکروزگی تا 7روزگی   1آبخوری کمکی
تعبیه شود. بهتر است به جای آبخوریهای باز (Open
trays)، ازآبخوری های زیر استفاده شود:

 • آبخوریهای
  یک گالنی مخصوص جوجه(one gallon chick fonts) که شامل یک سطل پلاستیکی است که از آب پر شده و روی یک بشقاب برمی
  گردد و آب موجود در سطل از طریق سوراخ سر آن به داخل بشقاب راه پیدا میکند.

 

 • آبخوریهای
  جدید به نام Easy Fills که از یک مخزن
  مخروطی و یک بشقاب تشکیل شده و به راحتی توسط یک شیلنگ از آب پر میشود. این نوع از
  آبخوریها برای استفاده در سالنهای پرورش با ابعاد بزرگ مناسب است و به کارگر اجازه
  می دهد که با یک شیلنگ به راحتی در بین آبخوریها حرکت کرده و آنها را به آسانی پر
  کند.

 

 

 • آبخوریهای
  کوچک(Mini Drinkers) که مستقیماَ
  روی بستر قرار می گیرند تا آب را در روزهای اول به راحتی در اختیار جوجه ها قرار
  دهند و به صورت اتوماتیک توسط لوله آبی که خطوط آبخوری را پر می کند، پر میشود.

 

 

فنجانهای متصل به هم(Clip-on Cups) که به سیستم آبخوری سر پستانی متصل شده و به
راحتی از این طریق از آب پر میشوند، نیز در روزهای اول پرورش جوجه ها به منظور
دسترسی آسانتر آنها به آب به کار می روند.

 

آب کمکی باید در محلی از سالن که
جوجه ها احساس راحتی میکنند، در بین دانخوریها و نزدیک به مادر مصنوعی یا منبع
گرمایی سالن تا 5–3روزگی قرار گرفته و به تدریج از این سن به بعد حذف شوند.
آب باید ولرم(º7/26) باشد. قراردادن کاغذهایی درزیر خطوط آبخوری باعث جذب
جوجه ها به سمت آبخوریهای نیپل شده و باعث می شود که بلافاصله پس از جوجه ریزی به
سمت این آبخوریها آمده و آب بنوشند. فشار مناسب آب در سیستم آبخوری نیپل تنظیم شده
و به گونه ای است که یک قطره کوچک آب در نوک نیپل باقی بگذارد که خود باعث تحریک
حس کنجکاوی جوجه های جوان برای نوک زدن به آن می شود. آبخوریهای نیپل باید به
تعداد یک نیپل به ازای هر  12–10 پرنده
نصب شوند و جوجه ها نباید بیش از 3 متر برای دسترسی به آب حرکت کنند. آبخوریها
باید از نظر ارتفاع و فشار لازم براساس توصیه های شرکت سازنده نصب گردند. معمولاً
ارتفاع نیپلها در 72–48 ساعت اولیه جوجه ریزی همسطح با چشم جوجه ها باشد و پس از
آن در 4روزگی، ارتفاع نیپلها را در حدی زیاد کنید جوجه ها با زاویه°45 آب
بنوشند. ازاین سن به بعد تا 10روزگی، خطوط آبخوری را به اندازه ای بالا می برید که
در 10 روزگی سر جوجه ها در زمان آب خوردن کاملاً صاف و به سمت بالا باشد. دقت کنید
که حین آب خوردن کف پای جوجه بایستی کاملاً روی زمین باشد.

بررسی وضعیت بستر، معیار بسیار
مناسبی برای ارزیابی صحت تنظیمات سیستم آبخوری می باشد. چنانچه بستر زیر خطوط
آبخوری مرطوب باشد، نشاندهنده این است که یا آبخوری ها خیلی پایین نصب شده اند و
یا فشار آب داخل لوله ها خیلی بالاست. و از طرفی اگر بستر در زیر آبخوریها به شدت
خشک باشد ،‌ ممکن است فشار آب در داخل لوله ها خیلی کم بوده و یا ارتفاع آبخوریها
خیلی بالا باشد بطوریکه جوجه ها نتوانند براحتی به آن دسترسی داشته باشند. لوله
های ظریف سیستم آبخوری نیپل را بایستی همواره تمیز نگه داشت، فشار آب داخل آنرا
بایستی در حد بسیار جزئی در طول دوره افزایش داد.

محاسبه میزان مصرف آب با استفاده از
کنتور آب، شیوه بسیار مناسبی برای محاسبه میزان مصرف دان توسط گله میباشد. چرا که
ارتباط تنگاتنگی بین مصرف دان و آب وجود دارد. اندازه کنتورها بایستی هماهنگ با
ذخیره آب ورودی به سالن باشد تا از جریان مناسب آب اطمینان حاصل نمایید میزان مصرف
آب را در زمان ثابتی در هر روز باید اندازه بگیرید تا راحت تر بتوانید راجع به
نکات مربوط به عملکرد کلی گله و همچنین سلامت پرنده ها تصمیم گیری نمایید. هر
تغییر محسوس در میزان مصرف آب را باید مد نظر داشته باشید چرا که ممکن است نشان
دهنده نشت آب، تغییر در وضعیت سلامت گله یا مشکل دان باشد. کاهش مصرف آب در سطح گله
معمولاً اولین نشانه وجود مشکل در سطح گله است.

در دمای c º1/21 در
شرایط عادی، میزان مصرف آب در یک روز بایستی حدوداً 2–6/1 برابر
میزان مصرف دان توسط گله باشد. میزان مصرف با توجه به دمای محیط، کیفیت دان و
وضعیت سلامت پرنده ها متغییر خواهد بود در صورت مشاهده نوسانات نامنظم در میزان
مصرف آب، قبل از محدود کردن دسترسی به آب، لازم است که علت را ریشه یابی نمایید.

مدیریت دما

قبل از جوجه ریزی، مادر مصنوعی و
سایر منابع گرمایی سالن را با فواصل منظم بررسی کنید تا از عملکرد صحیح آنها
اطمینان حاصل نمایید. گرم کردن سالن قبل از ورود جوجه ها باید با توجه به شرایط
جوی محل احداث سالن پرورش، بین 24 تا 48 ساعت قبل از جوجه ریزی آغاز شود. این کار
باعث می شود که از مناسب بودن دمای کف و بستر برای جوجه ریزی اطمینان حاصل کنید.
بعلاوه، گرم کردن سالن قبل از جوجه ریزی باعث گرم شدن آب و هوای موجود در سالن و
کمک به حذف آمونیاک (حاصل از بستر) و گرد و غبار ناشی از بستر، از هوای سالن میگردد.

حداکثر تراکم در 14 روز اول پرورش

مادرمصنوعی پن کیکی(جت)

600–400 پرنده/مادرمصنوعی

مادرمصنوعی اشعه ای

(مادون قرمز)

1000–750 پرنده/مادرمصنوعی

بخاری

21 پرنده/متر مربع

 

با استفاده از بخاریهایی که کل هوای
سالن را گرم میکنند، دمای ایده آل کف بایستی حداقل cº32 باشد.
درشرایط استفاده از مادرهای مصنوعی مدل پن کیکی، دمای ایده آل کف، دقیقاً زیر مادر
مصنوعی، cº5/40، یعنی تقریباً همان دمای داخل بدن یک مرغ
مادر که روی تخم می خوابد، باشد. دمای کف در لبه مادر مصنوعی، باید cº32 باشد.

جوجه ها را زیر نظر داشته و سعی
کنید شرایط سالن را به شرایط آسایش آنها نزدیک کنید. در عین اینکه دقت کنید گرمای
بیش از حد به سالن وارد نکنید. در صورتیکه جوجه ها بیش از حد گرمازده شده یا سرما
بخورند، ‌می‌توانند با مشکلاتی از قبیل له له زدن، عدم جذب کسیه زرده، استرس و
دهیدراتاسیون مواجه شوند. رسیدن به عملکرد مناسب مستلزم نظارت دقیق و تنظیم صحیح
دمای مادر مصنوعی و تهویه سالن، به منظور جلوگیری از مشکلاتی که در بالا ذکر شد می
باشد. معیار بسیار خوبی که می توان از آن برای سنجش دمای کف استفاده کرد، بررسی
دمای کف پای خود جوجه هاست. چنانچه کف پای جوجه سرد باشد، لازم است که سیستم
گرمایش سالن و دمای کف را دوباره کنترل نمایید. چنانچه جوجه ها در دمای مناسب و تا
حدودی گرم قرار داشته باشند، در سطح گله شاهد تحرک فعال جوجه ها در اطراف سالن
خواهید بود.

استفاده از محافظ مادر مصنوعی برای
7–5
روزاولیه به منظور محدود کردن تحرک جوجه ها به منطقه ای از سالن که در آن از نظر
دمایی احساس راحتی میکنند، توصیه می شود. این محافظها بایستی ارتفاعی برابر با40–35 سانتی
متر داشته و از تورهای 5/2 سانتی متری ساخته شده باشند معمولاً محافظ های
مادرمصنوعی تمام طول سالن را می گیرند و لازم است که بعد از 7 روزگی برداشته شوند.

نمودار دمای مناسب محیط پرورش برای جوجه های
نژاد
Cobb500


راهنمای دمای سالن

سن (هفته)

دما درمحل لبه مادرمصنوعی حدود 5
  سانتی متر بالاتر از کف بستر

دمای کف در محل لبه مادر مصنوعی

1

35

32

2

32

29

3

29

27

4

27

24

 

کیفیت هوا و تهویه سالن

علاوه بر تنظیم مناسب دما، لازم است
که به کیفیت هوا و تهویه سالن نیز توجه کافی داشته باشید. تهویه،‌ باعث پخش
یکنواخت گرما در تمام سالن و حفظ کیفیت هوای سالن در منطقه ایی که پرورش دو هفته
اول انجام می شود، ‌میگردد. "تهویه حداقلی" با گرم کردن سالن 48–24 ساعت
قبل از ورود جوجه ها به منظور حذف گازهای زائد و رطوبت اضافی،‌ شروع می شود. جوجه
های جوان نسبت به گرد و غبار به شدت حساس هستند. سرعت جریان هوا در حد 5/. متر در
ثانیه نیز میتواند باعث کوران هوا در سالن و سرماخوردگی جوجه های یکروزه شود.
تهویه حداقلی اعمال شده در سالن بایستی بتواند جلوی سرما خورن احتمالی جوجه ها را
تا 14روزگی آنها بگیرد. سطح آمونیاک هوای سالن که در نتیجه آلودگیهای بستر تولید
می شود را بایستی به طور دقیق و منظم بررسی نمود.

 

مختصات هوای با کیفیت مناسب

اکسیژن

% 6/19 >

دی اکسید کربن

3000 ppm یا % 3/. <

مونوکسید کربن

<10ppm

آمونیاک

<10ppm

گردوغبار

<3/4 mg/m3

رطوبت نسبی

% 65 – 45 ><

* در صورتیکه هوای سالن شما هریک از شرایط مذکور را ندارد،
لازم است که میزان تهویه حداقلی را افزایش دهید.

 

تأثیرعدم فعالیت هواکشهای تهویه
حداقلی برکیفیت هوای سالن

هواکشهای تهویه حداقلی را باید طوری
تنظیم کنید که براساس تایمرهای سیکلی(سیکلهای 5 یا 10 دقیقه ای) به همراه یک
ترموستات کار کنند این هواکشها باید طوری تنظیم شوند که حداقل 20 درصد اززمان چرخه
فعالیت کنند. با افزایش ظرفیت هواکشها(یا کاهش آنها)حجم هوای ورودی بایستی با توجه
به فشار منفی که لازم است در سالن ایجاد شود، تغییر نماید. کیفیت پایین هوای سالن
پرورش، اثر منفی برسلامت و عملکرد جوجه های در حال پرورش داشته و می تواند بر
تولید آینده گله چه از نظر تولید تخم مرغ و چه زنده مانی جوجه های تولید شده،
قابلیت باروری و قابلیت جوجه درآوری تأثیر منفی بگذارد.

کیفیت هوای سالن

زمان خاموشی هواکشها

. دقیقه

5 دقیقه

10 دقیقه

15 دقیقه

آمونیاک

15 ppm

35 ppm

50 ppm

80 ppm

دی اکسید کربن

300 ppm

1500 ppm

2600 ppm

3500 ppm

رطوبت

68 %

78 %

86%

97 %

دما

20°c

24°c

28°c

31°c

 

زمانیکه هواکشها خاموشند، کیفیت هوا
بسرعت پایین می آید که ممکن است باعث وارد آمدن خسارت بر سیستم تنفس و ایمنی پرنده
ها گردد.

راهنمای تهویه سالن

1 – تا قبل از
رسیدن جوجه ها به سن 28 روزگی نباید از تهویه تونلی در سالن پرورش استفاده کنید.
چون هیچگاه پردرآوری جوجه ها تا قبل از رسیدن به این سن کامل نمیشود.

2 – در 14 روز
اول پرورش جوجه ها، سرعت جریان هوا در سطح آنها باید در کمترین حد ممکن حفظ شود(کمتر
از 12متر در دقیقه).

"دمای واقعی هوا" بایستی
اولین معیار برای تصمیم گیری راجع به تنظیم صحیح دمای سالن باشد.

3 – از 15 تا
21 روزگی، ‌سرعت جریان هوا نباید از 5/30 متر دردقیقه بیشتر شود. در این سن می
توان از تهویه انتقالی نیز در سالن استفاده کرد و"دمای موثر" بایستی
اولین معیار برای تصمیم گیری در رابطه با تنظیم صحیح دمای سالن باشد.

4 – از 22 تا
28 روزگی، سرعت جریان هوا نباید از 61 متر در دقیقه در سطح جوجه ها بیشتر شود. در
این سن نیز می توان از تهویه انتقالی در سالن استفاده کرد و"دمای موثر"
معیار اصلی در تصمیم گیری راجع به تنظیم صحیح دمای سالن میباشد.

5 – از 29
روزگی جوجه ها به بعد، ‌لازم نیست که محدودیتی در سرعت جریان هوا قائل شوید و در
صورت نیاز می توانید از خنک کننده های تبخیری نیز در سالنتان استفاده کنید،‌ و
برای تصمیم گیری راجع به چگونگی تنظیم صحیح دمای سالن،‌ باید"دمای موثر و
رطوبت نسبی سالن" را تؤاماً مد نظر قرار دهید.

6 – صحت تهویه
سالن را هرگز نباید با توجه به حواس خودتان بسنجید، بلکه ملاک برای شما بایستی
همواره جوجه ها و رفتار آنها باشد.

به منظور کسب اطلاعات تکمیلی در
رابطه با کیفیت هوا و تهویه سالن می توانید به کتابچه راهنمای مدیریت مرغ مادرکاب500
مراجعه نمایید.

خلاصه

4هفته ابتدایی زندگی جوجه ها ، زمان
بحرانی از زندگی آنهاست که نقش بسزایی درعملکرد نهایی گله خواهد داشت. در زمان
جوجه ریزی، زندگی جوجه های جوان کاملاً به تدابیر مدیریتی  که در گله به کار می گیرید وابسته است. هدف
دوره ابتدایی پرورش(‌4 هفته اول)، ایجاد شرایط محیطی مناسب برای جوجه هاست. توجه
دقیق پرورش دهنده به تمام جزئیاتی که در رابطه با مدیریت پرورش توصیه شده، در نیل
به این مقصود الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید