تعیین نیاز کلسیمی بلدرچین های مولد ژاپنی

در این آزمایش برای تعیین نیاز از معادلات خط شکسته استفاده شد. معادلات خط شکسته (To slope quadratic) برای تولید تخم و وزن توده تخم معنی  دار بود (0001 / 0 P<). معادلات خط شکسته برای وزن تخم و وزن بدن برازند نشد. بهینه ترین سطح کلسیم برای تولید تخم و وزن توده تخم در جیره بلدرچین های ژاپنی با توجه به معادله خط شکسته 86 / 2و 83 / 2 درصد به ترتیب برآورد شد . به طور کلی نتایج این تحقیق مشخص کرد که نیاز کلسیم برای حداکثر شدن عملکرد تولیدی افزایش یافته است
کلمات کیلدی : بلدرچین، کلسیم، عملکرد، وزن تخم، وزن توده تخم
 

مقدمه
بلدرچین در چند سال اخیر در کشور در حال توسعه می باشد و برای اینکه بالاترین بازده را از پرورش بلدرچین داشته باشیم لازم می باشد، که شرایط محیطی و پرورشی و نیازهای تغذیه ای مورد نیاز این پرنده به درستی شناخته و مورد بررسی قرار گیرد. که در این بین کلسیم یکی از مهم ترین مواد معدنی مورد نیاز برای نگهداری و تولید تخم می باشد. کلسیم بیشترین مقدار را در بین مواد معدنی جیره به خود اختصاص می دهد. با بهبود وضعیت ژنتیکی بلدرچین نسبت به گذشته تولید تخم و اندازه تخم افزایش یافته است، که این خود می تواند بر نیازکلسیم بلدرچین های مولد ژاپنی تاثیر گذار باشد (3و5). با توجه به اینکه اکثر پرورش دهندگان بلدرچین از اطلاعات تغذیه  ای موجود در (1994)NRC جهت تهیه جیره های غذایی بلدرچین استفاده می‌کنند، در حالیکه این اطلاعات بر اساس تحقیقات انجام شده در دو دهه پیش می‌باشد. این احتمال وجود دارد که نیاز فعلی بعد از این مدت تغییر کرده باشد. این تحقیق با هدف تعیین نیاز کلسیم، برای بلدرچین های مولد ژاپنی در جهت حداکثر شدن عملکرد تولیدی آنها انجام شد.
 

مواد و روش ها
این تحقیق در سال 1390 در مزرعه علمی پژوهشی دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش سیصد قطعه بلدرچین ژاپنی 11 هفته (200 بلدرچین ماده و 100 بلدرچین نر ) بعد از وزن کشی (ماده ها 230 و نرها 217 گرم) به طور تصادفی بین 25 قفس تقسیم شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی شامل پنج تیمار که هر تیمار شامل پنج تکرار و در هر تکرار هشت بلدرچین ماده و چهار بلدرچین نر به مدت نود روز انجام شد. بلدرچین ها در طول مدت آزمایش در قفس پرورش یافتند. برای بلدرچین‌ها 16 ساعت نور تامین شد. بلدرچین ها از 11 هفتگی با جیره مطابق با توصیه جداول تغذیه ای (1994)NRC تغذیه شدند. جیره ها بر پایه ذرت و سویا بودند. جیره های آزمایشی شامل ( 5 / 1، 2 ، 5 / 2، 3 و 5 / 3) درصد کلسیم بودند و( انرژی2900 کیلو کالری در هر کیلوگرم و20 درصد پروتین و 35 / 0درصد فسفرقابل دسترس ) سایر مواد مغذی جیره ها یکسان بودند. در این آزمایش تولید تخم هر روز، وزن تخم‌ تولیدی هر سه روز یک بار و وزن بدن هر دو هفته یک بار ثبت می شد. وزن توده تخم از خاصل ضرب وزن تخم تولیدی در تولید تخم بدست آمد. داده ها جمع آوری شده در قالب طرح کاملا تصادفی و به وسیله برنامه نرم افزاریSAS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند . مقایسه میانگین تیمارها ی مختلف توسط آزمون چنددامنه ای توکی و در سطح احتمال 5 درصد انجام گردید. و برای تعیین نیاز از معادلات خط شکسته استفاده شدtwo slope quadratic broken line) ).
 

نتایج و بحث
داده های تولید تخم، وزن تخم، وزن توده تخم و وزن بدن در جدول یک نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سطوح متفاوت کلسیم تاثیر معنی داری بر روی تولید تخم و وزن توده تخم داشت (0001 / 0 P<). اما سطوح متفاوت کلسیم تاثیر معنی‌داری بر روی وزن بدن و وزن تخم نداشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افزایش سطح کلسیم جیره تا 5 / 2 درصد تولید تخم و وزن توده تخم بهبود یافت. ولی با افزایش سطح کلسیم جیره بیشتر از 5 / 2 جیره کاهش رخ داد. بطوری که در گروهی که 5 / 3 درصد کلسیم دریافت کرده بودند تولید تخم 83 / 6 درصد کمتر از گروه 5 / 2 درصد کلسیم در روز بود. معادلات خط شکسته (0001 / 0 P<) بر داده‌ های تولید تخم و وزن توده تخم برازش شد و معنی  دار بود، که برای تعیین نیاز کلسیم بلدرچین  های مولد ژاپنی استفاده شد. اما معادلات خط شکسته برای وزن بدن و وزن تخم برازش نشد. (2) گزارش دادند که هر چند که تولید تخم بلدرچین  های تخم  گذار که سطوح متفاوت کلسیم دریافت کرده بودند معنی  دار نشد ولی افزایش کلسیم جیره بالاتر از 5 / 2 درصد که توسط NRC پیشنهاد شده است تولید تخم بهبود یافت و با افزایش کلسیم بالاتر از 3 درصد جیره تولید، روند نزولی داشت، آنها نتیجه  گیری کردند که افزایش کلسیم جیره بالاتر از 3 درصد جیره نمی تواند سودمند باشد (2).که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد در این آزمایش هم با افزایش کلسیم جیره بالاتر از 3 درصد جیره کاهش شدیدی در تولید تخم رخ داد. همان طور که در قسمت نتایج آمده است نیاز کلسیم در دوره اوج تولید برای حداکثر تولید با توجه به معادلات خط شکسته 86 / 2 درصد جیره برآورد شد. (2) بیان کردند به نظر نمی  رسد که نیازی به بیشتر از3 درصد جیره، کلسیم برای حداکثر شدن تولید تخم باشد. نتایج این تحقیق مشخص کرد که سطوح متفاوت کلسیم تاثیر معنی داری بر روی وزن تخم تولیدی نداشت. هر چند که با افزایش سطح کلسیم جیره بیشتر از 5 / 2 به طور کلی وزن تخم کاهش یافت. همچنین (2) گزارش کردند که سطوح متفاوت کلسیم تاثیر معنی ‌داری بر روی وزن تخم بلدرچین  های تخم  گذار نداشت. وزن توده تخم تولیدی همان طور که می دانیم وزن توده تخم تولیدی از حاصل ضرب درصد تولید در میانگین وزن تخم بدست می آید. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف سطوح متفاوت کلسیم تاثیر معنی داری بر روی وزن توده تخم داشت، و وزن توده تخم گروهی که 5 / 2 درصد جیره کلسیم مصرف کرده بودند بالاترین وزن توده تخم را در پی داشت. کلسیم مورد نیاز برای حداکثر وزن توده تخم با توجه به خط شکسته 83 / 2درصد جیره برآورد شد. این آزمایش نشان داد که وزن بدن تحت تاثیر کلسیم جیره قرار نگرفت. به طور کلی نتایج این تحقیق مشخص کرد که نیاز کلسیم برای حداکثر شدن عملکرد تولیدی افزایش یافته است.
 

 

وحید جوکار1 ، محمود شیوازاد2 ، حسین مروج2،
1. دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور، دانشگاه تهران. 2. اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
ارائه شده در پنجمین کنگره علوم دامی ایران(دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور 1391)

/ 9 نظر / 65 بازدید
پریسا

دیگه سر نمی زنی بهم؟. منتظرم با کلی مطلب جدید و کمیاب

پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا

MEHDI

بلدرچین چه شکلیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[چشمک][زودباش][دلقک]

پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم

محسن

کی بریم بساط کنیم؟؟؟[ماچ]

باغبانی17

با سلام وبلاگ بسیار زیبایی دارید اگه ممکنه تبادل لینک کنیم با تشکر

محسن

باسلام موجب افتخاراست که شادباش وتبریکات اینجانب زودترازنسیم روح بخش نوروز خدمتتان تقدیم شود سال نوبر جنابعالی و خانواده محترم مبارک باد

دولت

سلام اقای محمدیان وبلاگ با ارزشی در ضمینه کشاورزی داری ولی بازدیدش کمه میدونی چرا چون تبادل لینک کمی داری اگه دوست داشتی با هم تبادل لینک کنیم ما را با عنوان (سبز نیوز ) لینک کنید ممنون به نفع هر دو ماست

majid

سلام خسته نباشید به شما بابت وبلاگ خوبی که دارین.. اگه دوست داشتید منو لینک کنید..ممنونم http://microship.mihanblog.com[دست]